C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

ЕЛИ СКОКЛЕВА

Зам.- председател

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

ИВАН ДИМИТРОВ

Председател

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

0701/5 10 15

Административен секретар

Административен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

0701/5 10 15, факс: 0701/5 09 61

dupnitsa-rs@justice.bg

Информация

Служба „Информация” се помещава на първия етаж в Съдебната палата. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. Това е мястото, където на страните по делата и на техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Тук можете да се снабдите със съдебно удостоверение, след подаване на писмена молба. В „Информация” се подават и регистрират всички молби, отнасящи се по вече образувани съдебни дела – молби за отлагане, за пренасрочване, молби за изпълнение на дадени указания, молби за спиране и прекратяване на производството, предоставяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключение на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. В службата се разпределя и направлява постъпилата поща и се експедира изходящата кореспонденция.

Служба "Информация"  предоставя информация за процедурите, извършвани в съда, и реда за тяхното осъществяване; реда за достъп до делата; местонахождението на различните служби; друга информация, свързана с дейността на съда.

Галина Грънчарска

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 1

0701/5 20 76

Светлана Стефанова

Съдебен служител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,ет. 4, стая №33

0879 80 72 46

Заповедно деловодство

Завеждащият служба "Деловодство" приема постъпващите в съда документи за първоночално образуване на дела и ги докладва на председателя на съда за образуване на дела и разпределението им по състави. Образува в дела разпределените по докладчици заповедни и наказателни производтсва.

С оглед облекчаване процедурата по заповедното производство е обособено ЗАПОВЕДНО ДЕЛОВОДСТВО в стая №1 на първия етаж на Съдебната палата, където се осигурява производството по всички образувани въз основа на заявления по чл.410 и чл.417 ГПК частни граждански дела.

Ася Банкова

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №1

0701/5 10 18

drs_zapdela@abv.bg

Десислава Петкова

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №1

0701/5 10 18

drs_zapdela@abv.bg

Гражданско деловодство

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела, като образува в дела разпределените по докладчици входящи документи и ги докладва на съответния съдия за разпореждане в деня на вписването. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.

Гражданското деловодство издава  заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Осигурява производството по влезлите в сила съдебни актове, като издава изпълнителни листа за присъдени държавни такси, процесуални глоби и съдебни разноски в полза на държавния бюджет по сметка на съда; издава изпълнителни листа в полза на страните по делата по тяхна молба след разпореждане на съдита най-късно в седемдневен срок от влизане в сила на съдебния акт или от постъпване на молбата на страните. По влезли в сила съдебни решения, относно изменение на гражданското състояние изпраща съобщения до служба "Гражданска регистрация и административно обслужване".

Даниела Кермилска

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №5

0701/5 10 17

drs_grdela@abv.bg

Димитър Димитров

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №5

0701/5 10 17

drs_grdela@abv.bg

Миглена Димитрова

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №5

0701 5 10 17

drs_grdela@abv.bg

Наказателно деловодство

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.

При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.

Деловодителите от деловодство „Наказателни дела” осигуряват и  производството по дела с влезли в сила съдебни актове. Издават преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодствата се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

Димитринка Попова

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №6

0879 80 72 44

drs_nakdela@abv.bg

Мила Тодорова

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №6

0879 80 72 44

drs_nakdela@abv.bg

Николай Александров

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №6

0879 80 72 44

drs_nakdela@abv.bg

Съдебни секретари

Съдебният секретар съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец; подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията; най-малко три дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик; поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла; най-късно в тридневен срок от съдебното заседание изготвя призовките по отложените дела; вписва в срочната книга резултата от проведените заседания; издава изпълнителни листове по влезли в сила определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата; в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството.

Съдебният секретар осигурява и производството по влезли в сила съдебни актове по граждански дела.

Деа Маркова

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 4, стая №35

0701/5 10 13

drssekretari33@abv.bg

Ива Георгиева

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,ет. 4, стая №33

0879 80 72 46

drssekretari33@abv.bg

Милена Кьосева

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 1

0701/5 20 76

Райна Боянова

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,ет. 4, стая №32

0701/4 16 15

drssekretari32@abv.bg

Роза Цветанова

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 3, стая №42

0701/4 16 15

drssekretari42@abv.bg

Росица Ганева

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 4, стая №35

0701/5 10 13

drssekretari35@abv.bg

Росица Кечева

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,ет. 4, стая №33

0879 80 72 46

drssekretari33@abv.bg

Румяна Агонцева

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,ет. 4, стая №32

0879 80 72 46

drssekretari32@abv.bg

Сашка Вукадинова

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 3, стая №42

0701/4 16 15

drssekretari42@abv.bg

Юлия Вукова

Съдебен секретар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 4, стая №32

0701/5 10 13

drssekretari35@abv.bg

Бюро Съдимост

Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД  ДУПНИЦА събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /общините Дупница, Сапарева баня, Бобов дол, Бобошево, Кочериново и Рила/, които са:

Осъдени от български съдилища;

Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);

Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК).

Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД  ДУПНИЦА поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;

Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;

Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в  бюрото за съдимост;

Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;

Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

 

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 роботни дни.

Роза Михайлова

Деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет.1, стая №2

0701/ 5 10 18

Съдебно изпълнителна служба

Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението; 
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него; 
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения; 
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща. 


В Съдебно изпълнителна служба се извършват следните справки :
за образувани изпълнителни дела и техните номера 
за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./ 

В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения за:
липса на изпълнителни дела;  
наличие на изпълнителни дела;  
други удостоверения по искане на страните по делата

Василина Дионисиева

Съдебен деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 1, стая №11

0879 807 243

sis_drs@abv.bg

Венелина Начева

Държавен съдебен изпълнител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 1, стая №11

0879 807 243

Георги Шутев

Държавен съдебен изпълнител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 1, стая №11

0879 807 243

Петя Маркова

Съдебен деловодител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15, ет. 1, стая №11

0879 807 243

sis_drs@abv.bg

Архив

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 ч.,
  • с половин час обедна почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите.

Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд ДУПНИЦА. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва:

 - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;

 - 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;

 - 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права;

 - с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;

 - 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

 

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

 

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Развигор Попов

Архивар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

0879 80 72 45

Връчване на призовки и съдебни книжа

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс.

Георги Петров

Призовкар

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

Григор Григоров

Призовкар

Ивайло Биразов

Призовкар

Явор Николов

Призовкар

Служба по вписванията

Камен Кузманов

Съдия по вписванията

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

0701/5 27 87

Служба по вписванията

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,

0701/5 15 98

Обща администрация

Главен счетоводител

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

0701/5 10 15

drs_schet@mbox.contact.bg

Системен администратор

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15,

0879 80 72 42

Човешки ресурси - Касиер

2600, гр. Дупница, ул. Николаевска №15

0701/5 10 15

drs_kasier@mbox.contact.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация