C C C C A+ A A- X

Заповед на административният ръководител на РС - Дупница за работата на съда, считано от 14.05.2020 г.

Дата на публикуване 14 май 2020 Последна редакция 14 май 2020 Съобщения по дела Отпечатай

                                                                                                                      ЗАПОВЕД

                                                                                                          РД 13 - 32/13.05.2020 г.

 

Във връзка с решение на СК на ВСС по протокол №15/12.05.2020 г.и приети Правила и мерки за работа на съдилища в условията на пандемия,  на осн. чл. 80, ал. 1 от ЗСВ

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Допускането на граждани в Съдебната палата да се извършва при носени от тях лични предпазни средства /маска или шлем, ръкавици/ и след дезинфекция на ръцете.
 2. По насрочените в открито заседание дела да се допускат единствено участниците /страните и техните пълномощници, свидетелите, вещите лица, преводачи и др./; информация за проведените съдебни заседания се предоставя чрез служителя, отговарящ за връзките с обществеността.
 3. Участниците в откритите съдебни заседания да се допускат в Съдебната палата от служителите от ОЗ „Съдебна охрана“ по разпореждане на председателите на състави, които следва да преценяват броя на участниците по конкретното дело и предполагаемата продължителност на съдебното заседание, за да не се стига до струпване на хора, водещо до невъзможност за спазване на необходимата дистанция.
 4. В съдебните зали да се допускат само участниците по разглежданото дело, при спазване на препоръчителната дистанция между тях. След приключване на действията с тяхно участие съответните лица следва да напуснат незабавно сградата, освен при наличие на изрично разпореждане на председателя на състава (с оглед на необходимост от провеждане на очни ставки и др.).
 5. Забранява се ползването на пейките в коридорите, като изчакващите пред залите следва да спазват препоръчителната дистанция. Служителите от ОЗ „Съдебна охрана“ контролират спазването на посочените ограничения, включително и за своевременно напускане на сградата от лицата, които са приключили участието си в съдебните заседания.
 6. Да се осигури редовно проветряване на коридорите, като продължи осъществяването на дезинфекция на коридорите и съдебните зали в определените часове, а в допълнителни случаи – по разпореждане на председателите на състави.
 7. Обслужването на гражданите да продължи да се извършва на гише на входа на Съдебната палата. За запознаване с дела в определеното за целта помещение се допуска не повече от един човек, като след всеки посетител да се извършва дезинфекция.
 8. При необходимост от справка в деловодствата на съда да се допуска по един посетител на деловодство.

 

 1. Деловодствата ще работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 9.00 - 12.00 ч., след обяд от 14.00 - 17.00 ч. През времето от 08.00 ч. до 09.00 ч. и от 12.00 до 14.00 ч. ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп. Същият режим да се прилага за Бюрата за съдимост и за служителите, обслужващи дейността на ДСИ.
 2. Занапред председателите на състави да не насрочват по няколко дела в един и същи час, както и да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им, с цел предотвратяване на всякакви опасности от зараза за съдии, прокурори, адвокати, служители и участници в процесите.
 3. При възможност призоваването по делата да се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване. При физическо връчване на призовки да се спазват стриктно мерките за лична безопасност и носенето на лични предпазни средства.
 4. Връчването на съдебни книжа по възможност да се извършва по електронен път на заявените от страните или техните представители електронни адреси.
 5. По възможност изпращането на вещите лица на необходимите за изготвяне на експертиза книжа да се извършва по електронен път; по възможност по електронен път да се входират и готовите експертизи.
 6. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания ще се организират при възможност по банков път, при невъзможност - в определен/и ден/дни от месеца.
 7. В службите, деловодствата и канцелариите да се спазва разстояние от два метра между работните места на служителите или работните места да се обособят с поставяне на предпазна преграда, респективно – служителите да работят с предпазен шлем.
 8. При възможност и по преценка на председателите на състави да продължи разглеждането посредством видеоконферентна връзка на делата за мерки за процесуална принуда, както и на други дела със съгласие на страните.
 9. Достъпът на граждани до деловодството на РП Дупница се осъществява от служителите от ОЗ „Съдебна охана“ след съгласуване с деловодството на РП Дупница за осигуряване на спазването на определената дистанция.

Настоящата заповед се изготви в един екземпляр за заповедната книга, като същата се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители на Районен съд – Дупница,  да се постави на видно място на входа на Съдебната палата в гр. Дупница и се публикува на интернет страницата на съда.

Копие от заповедта да се връчи на Административния ръководител на Районна прокуратура – Дупница, Директора на РД «Охрана» гр.Кюстендил и Председателя на Адвокатска колегия-Кюстендил.

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                              РАЙОНЕН СЪД – ДУПНИЦА:  

                                                          (ИВАН ДИМИТРОВ)

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация